Skip to the content

Privatlivspolitik

1.  Indledning

 • Formålet med denne privatlivsnotits er at oplyse om, hvordan Contiga  som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse hos Contiga.
 • EU's databeskyttelsesforordning har bl.a. til formål at beskytte personer mod overtrædelser af privatlivets fred i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger. [HCNE] er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når vi behandler disse, og vi værdsætter vigtigheden af din ret til at være oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, samt til brug for hvilke formål disse oplysninger behandles.

2.  Hvilke personoplysninger behandler vi?

 • Som din arbejdsgiver og som led i dit ansættelsesforhold, behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: dit navn (*), CPR-nummer (*), billeder, nærmeste pårørende, ansættelsesdato (*), adresse (*), telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger (*), stilling (*), lønoplysninger (*), oplysninger om bonus (*), personalegoder (*), køn (*), ferie (*), fravær, ansættelsesdokumentation, rehabiliteringsforhold, adgangs- og loginoplysninger, e-mail- og datatrafik, tracking af lokation, oplysninger om tiltrædelse og fratrædelse på arbejdspladsen, andre oplysninger, som du, din leder og eventuelle indirekte ledere registrerer i forbindelse med ledelsesprocesser vedrørende præstation samt oplysninger om tildelte og udførte kurser og kvalifikationer.
 • Som hovedregel indsamler Contiga personoplysninger direkte fra dig. Vi kan dog i nogen tilfælde indsamle personoplysninger om dig via tredjeparter, f.eks. ved indsamling fra offentligt tilgængelige kilder, såsom fra de nationale skattemyndigheder eller andre offentlige myndigheder.
 • Contiga behandler kun personoplysninger som er nødvendige (markeret med * i afsnit 2.1) for at Contiga kan håndtere dit ansættelsesforhold. Hvis du ikke vil meddele de personoplysninger der er nødvendige, er det ikke muligt at opretholde ansættelsen.
 • Contiga kan i visse tilfælde behandle oplysninger om dit helbred, f.eks. i forbindelse med arbejdsskader. Behandlingen af disse følsomme personlige oplysninger vil som udgangspunkt altid ske med dit samtykke. Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
 • Contiga behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig. Contiga vil dog i konkrete tilfælde behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for dit ansættelsesforhold eller for at Contiga kan byde på en opgave eller opfylde en kontrakt. Desuden vil Contiga behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis der opstår mistanke om, at du har begået noget strafbart. Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold sker som udgangspunkt kun såfremt du har givet samtykke hertil. Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
 • Behandlingen af disse følsomme oplysninger kan dog ske uden dit samtykke såfremt behandlingen har hjemmel i en lov eller overenskomst eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.  Hvorfor indsamler og behandler vi personoplysninger?

 • Vi behandler dine personoplysninger med henblik på følgende formål:
 • Overholdelse af gældende love og bestemmelser, herunder indberetning af bl.a. dit CPR nr. til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.
 • Personaleadministration, såsom opfyldelse af kontraktlige aftaler, herunder overholdelse af relevante overenskomster.
 • Administration af løn og personalegoder
 • Indberetning og indbetalinger til forsikringsselskaber og pensionsselskaber.
 • Administration og planlægning af ansættelsesforholdet og opfyldelse af forpligtelser i henhold til ansættelseskontrakten
 • Håndtering af arbejdsmiljø-relaterede hensyn
 • Etablering af et kontaktpunkt i tilfælde af en nødsituation (såsom en kontaktperson eller et familiemedlem i tilfælde af en nødsituation)
 • Behandling af medarbejders arbejdsrelaterede erstatningskrav (eks. kompensation, forsikringskrav osv.)
 • Opbevaring af korrekte oplysninger i telefon- og adresse-registeret
 • Udførelse af præstationsevalueringer og fastsættelse af præstationskrav
 • Vedligeholdelse af nøjagtige kursusoptegnelser
 • Administration af adgang til IT-systemer
 • Administration af adgangskontrol til fabrikken og identifikation
 • Andre HR-relaterede og administrative formål.

4.  Hvad er behandlingsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

 • Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende behandlingsgrundlag.
 • For at opfylde vores forpligtelser som arbejdsgiver i henhold til gældende lovgivning
 • For at opfylde vores forpligtelser i henhold til din ansættelseskontrakt
 • Hvor det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger med henblik på vores legitime interesser som din arbejdsgiver (eks. til præstationsmåling).
 • I visse særlige situationer kan vi også behandle dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke (eks. til offentliggørelse af billeder og behandling af resultater fra personlighedstests).

5.  Hvornår deler vi dine personoplysninger?

 • Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Contiga vil dog videregive oplysninger om dig i det omfang Contiga er forpligtet til det. Dette kan f.eks. være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder (som SKAT eller Arbejdstilsynet) eller videregivelse af oplysninger til pensionsselskaber som Contiga er forpligtet til at gøre.
 • Vi kan dele dine personoplysninger med andre virksomheder inden for HCNE samt med tredjepartsleverandører, der leverer tjenesteydelser til Contiga, f.eks. IT-leverandører.
 • Contiga deler oplysninger om dit navn og private E-mail adresse med HCNE for at kunne dokumentere din uddannelse i HCNE’s arbejdsmiljø system
 • ContigaT videregiver ikke oplysninger til tredjelande.

6.  Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

 • Contiga anvender forskellige opbevaringsperioder for forskellige kategorier af dine personoplysninger. Når behandling af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig i forhold til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, sletter Contiga disse personoplysninger.

7.  Automatiske afgørelser

 • Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

8.  Hvad er dine rettigheder?

 • Du har ret til at få indsigt i personoplysninger, som Contiga behandler om dig, og til at kræve, at Contiga berigtiger eventuelle ukorrekte personoplysninger. Under visse omstændigheder kan du også anmode om sletning af og/eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til bestemte formål og under visse betingelser. Vi vil gennemgå sådanne indsigelser og informere dig om vores beslutning.
 • Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning berører ikke lovligheden af behandlingen, der blev udført, inden du trak dit samtykke tilbage.
 • Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, kan du kontakte og indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Se datatilsynet.dk for yderlige informationer.
 • Der kan være betingelser for eller begrænsninger af/til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder for behandlingsaktiviteten.

9.  Kontaktoplysninger

 • Hvis du har spørgsmål angående dette privatlivsnotits eller bekymringer vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os pr. telefon, e-mail eller på skrift via kontaktoplysningerne anført nedenfor.
 • Dataansvarlig: Contiga; CVR 33255049. Se ansvarlig kontaktperson på Intranettet